Договір оферти

Дана оферта адресована фізичним особам (далі - «Замовник») і є публічною пропозицією від приватної особи підприємства ФОП Акімов Геннадій Романович (рег. Номер 3477208213, м. Турка, Львівська область, Україна) укласти договір, який розміщений в мережі Інтернет за адресою: https://prosmm.com.ua/ (далі - «Договір»), на наступних умовах:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Виконавець зобов'язується надати інформаційно-консультаційні послуги (далі - «Продукти»/«послуги»), обрані Замовником, а Замовник зобов'язується оплатити їх вартість Виконавцю.
1.2. У контексті даного Договору Продуктами є організація і проведення авторських тренінгів (в т.ч. on-line тренінгів), забезпечення доступу до електронних версій відео-, аудіокурсів і аудіокниг, захищеним законодавством України в сфері інтелектуальної власності. Їх перелік, умови придбання та інші умови представлені за адресою https://prosmm.com.ua/ (далі - «сайт»). План тренінгу може коригуватися Виконавцем в залежності від попередньої підготовки учасників, цілей і завдань.
1.3. Відповідно до умов даного Договору, on-line тренінг - це тренінг, проведений за допомогою засобів дистанційного зв'язку (Інтернет) в режимі аудиоконференции і/або відеоконференції, статей та матеріалів розміщених на сайті, відповідно до Договору та правилами користування сайтом і продуктами, розміщеними на сайті (далі - « Правила »), які є невід'ємною частиною даного Договору.

2. ЦІНА ПРОДУКТУ. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

2.1. Ціна Продукту становить ціну обраної послуги, яка вказана на сайті.
2.2. Виконавець може в односторонньому порядку змінити ціну Продукту до моменту його оплати Замовником, шляхом публікації нової ціни на сайті.
2.3. Замовник здійснює оплату обраного Продукту шляхом 100% передоплати в термін, зазначений на сайті і/або в направленому Виконавцем Замовнику на його замовлення рахунку. В окремих випадках на сайті Виконавця може бути запропонований інший порядок здійснення оплати Продукту (відстрочка, розстрочка і т.д.).
2.4. Замовник повідомляє Виконавця про здійснену оплату, повідомивши дані, необхідні для ідентифікації платежу, шляхом, зазначеним в інструкції до здійснення платежу.
2.4. Розрахунок між Сторонами здійснюється в безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця, зазначений в направленому Замовнику на його замовлення рахунку або іншим зручним Замовникові шляхом з наданих можливостей, зазначених на сайті.
2.5. Продукт вважається оплаченим з дати зарахування відповідної суми на банківський рахунок Виконавця в обумовлений термін.
2.6. Оплата Замовником Продукту є укладенням цього Договору (акцепт оферти).
2.7. Повернення сплачених Замовником грошових коштів, в разі розірвання або припинення терміну дії цього Договору або неотримання Замовником сплаченого Продукту в зв'язку з неповною оплатою, не проводиться. Справжнє умова залишається в силі і діє також після розірвання або припинення Договору.
Для відмови від послуг та оформлення повернення, напишіть нам за адресою або зверніться в службу підтримки за телефоном, вказаним на сайті https://prosmm.com.ua/. Ми підтвердимо отримання запиту на повернення email-повідомленням на адресу, вказану при оформленні замовлення.
Для оформлення повернення, обов'язково повідомте нам: ПІБ і email, зазначені при оформленні замовлення; назва Послуги (курсу, пакета послуг); дату замовлення; інформацію про платежі; причини відмови від послуг, а також іншу необхідну інформацію.
Ви розумієте, що, якщо ви не надасте необхідну інформацію, ми маємо право відмовити вам у поверненні і не розглядати ваше звернення.
2.8. Витрати, в тому числі банківська комісія, по перерахуванню Замовником грошових коштів за даним Договором покладається на Замовника.

3. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПРОДУКТУ

3.1. У разі повної згоди з усіма умовами даного Договору Замовник реєструється для отримання продукту на сайті, заповнюючи усі обов'язкові поля бланка замовлення.
3.2. На підтвердження прийняття замовлення Виконавець направляє Замовнику рахунок на оплату обраного Замовником Продукту електронним чи іншим способом. Замовник, в свою чергу, оплачує Продукт одним їх запропонованих методів і обов'язково повідомляє про оплату шляхом, який обумовлений в рахунку на оплату товару.
3.3. Договір вважається укладеним з дати оплати (часткової оплати при розстрочці) Продукту в порядку, визначеному в п. 2 даного Договору або отримання Продукту, в залежності від того, що настане раніше.
3.4. Для отримання Продукту за допомогою електронної пошти, а також за участю в on-line тренінгу, Замовник зобов'язаний забезпечити технічні можливості і умови для прийому інформації від Виконавця (доступ в мережу Інтернет, технічно необхідну мінімальну швидкість передачі даних і т.д.), відповідно з умовами даного Договору, Правил та інструкцій Виконавця (п. 1.2. Договору).
3.5. Розклад проведення тренінгів може змінюватися в односторонньому порядку з боку Виконавця. Інформування Замовника про додаткові умови тренінгу і/або змін до порядку його проведення здійснюється шляхом розміщення відповідної інформації на сайті і/або в закритій групі на Facebook і/або за допомогою засобів зв'язку (e-mail, Skype, телефон), які були вказані Замовником при оформленні замовлення (реєстрації).
3.6. У разі здійснення оплати та обґрунтованої неможливості взяти участь в курсі, про що Замовник повідомив Виконавця не менше ніж за 72 години, то протягом одного року з дня початку пропущеного тренінгу, на вимогу Замовника, Виконавець, або забезпечує Замовника доступом до текстової версії тренінгу або надає замовнику можливість проходження тренінгу з іншою групою.
3.7. Продукт вважається наданим Виконавцем за фактом його надання (наприклад, проведення тренінгу; надання засобами електронного зв'язку посилання для доступу до on-line тренінгу, електронних версій відео-, аудіокурсів, аудіокниг, статей і т.п.) і отриманим, а також прийнятим Замовником в разі відсутності від нього претензій протягом семи днів з дати оплати Продукту, а за участю в тренінгу - з дати проведення тренінгу (кожного етапу окремо), без направлення Замовником Виконавцю зворотного повідомлення про отримання.
3.8. У разі часткової передоплати Продукту і невнесення залишку його вартості в обумовлений термін, Виконавець має право не допустити або усунути Замовника від участі в тренінгу без повернення грошових коштів. Після здійснення повної оплати Продукту в порядку, передбаченому в п. 2 даного Договору, Виконавець, в порядку згідно п. 3.6. Договору, надає Замовнику Продукт (допускає Замовника до участі в тренінгу/забезпечує його доступом до текстової версії пропущеного тренінгу (його окремих занять), якщо термін прострочення оплати становить не більше року з дати першого платежу.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Права Замовника:
4.1.1. вибрати будь-який із запропонованих Продуктів;
4.1.2. отримувати від Виконавця всю необхідну інформацію, пов'язану з Продуктом в порядку і на умовах згідно з Договором;
4.1.3. відмовитися від Продукту до його оплати/першого платежу при розстрочці;
4.1.4. отримати оплачений Продукт;
4.1.5. в односторонньому порядку відмовитися від даного Договору у випадках, передбачених Договором та чинним законодавством України. Така відмова не зобов'язує Виконавця повернути кошти, сплачені за Продукти, за винятком випадків, коли відмова сталася в зв'язку з порушенням Виконавцем умов Договору.
4.2. Обов'язки Замовника:
4.2.1. оплатити обраний Продукт в порядку і строки, зазначені в п. 2 Договору;
4.2.2. дотримуватися Правил, інструкцій Виконавця і умов даного Договору;
4.2.3. надати інформацію Виконавцю для зв'язку в порядку п. 3.1. договору;
4.2.4. повідомити Виконавця про зміну контактної інформації (e-mail, телефон) за допомогою електронної пошти;
4.2.5. забезпечити належну роботу технічних засобів для отримання Продукту;
4.2.6. не порушувати авторські права Виконавця шляхом поширення (передачі, розміщення в мережі Інтернет і т.п.) будь-якої інформації, отриманої Замовником, в т.ч. під час тренінгу, з відео-, аудіокурсів і аудіокниг.
4.3. Замовник зобов'язується не виконувати наступних дій:
4.3.1. здійснювати відео-, аудіозапис тренінгу, інакше як з письмового дозволу Виконавця;
4.3.2. поширювати відео, аудіозапис тренінгу будь-яким з можливих способів;
4.3.3. поширювати матеріали Продуктів у вигляді розшифровки, тобто перекладу аудіо або відео матеріалів в текстовий формат, і перекладу на інші мови;
4.3.4. використовувати отриману від Виконавця інформацію та знання, включаючи (без обмеження) з метою створення подібного і / або конкурентного продукту або сервісу або з метою отримання комерційної або фінансової вигоди;
4.3.5. організовувати або проводити власні тренінги або заняття на базі тренінгів (вебінарів і т.п.) Виконавця;
4.3.6. здійснювати дії, спрямовані на порушення нормального функціонування і проведення тренінгів;
4.3.7. передавати і / або надавати доступ або робити програму тренінгу доступною будь-яким третім особам;
4.3.8. допускати поширення недостовірної, неправдивої інформації, інформації, що ганьбить честь, гідність, ділову репутацію Виконавця, тренерів та інших осіб, а також інформації, що спонукає і закликає до міжнаціональної, етнічної расової нетерпимості, ворожнечі, війни, зміни державного устрою країн, інформації, поширення якої заборонено чинним законодавством України;
4.3.9. висловлювати неетичні оціночні судження про психологічному та емоційному стані, діях, поведінці, світогляді інших учасників тренінгу.
4.3.10. здійснювати інші дії, не передбачені Договором і Правилами, але містять склад кримінального або адміністративного правопорушення, або порушують права і законні інтереси Виконавця або третіх осіб.
4.4. Права Виконавця:
4.4.1. самостійно визначати ціну Продукту;
4.4.2. вносити зміни в розклад занять відповідно до п. 1.2. договору;
4.4.3. відсторонити Замовника від участі в тренінгу в разі порушення умов Договору та Правил з подальшим забезпеченням Замовника (на його вимогу) доступом до текстової версії тренінгу шляхом надання посилання для скачування;
4.4.4. оновлювати зміст, функціональні можливості і призначений для користувача інтерфейс сайту і програми трансляції на свій власний розсуд. Виконавець має право повідомляти Замовника про здійснені модифікації шляхом розміщення відповідної інформації на сайті і/або листом на адресу електронної пошти та/або в чаті групи;
4.4.5. відмовитися в односторонньому порядку від Договору без повернення грошових коштів у випадках:
4.4.5.1. недотримання Замовником порядку і терміну оплати;
4.4.5.2. порушення Замовником розділу 7. Договору, п.п. 4.2., 4.3., 9.2. і п. 9.3. Договору.
4.5. Обов'язки Виконавця:
4.5.1. надати обраний і оплачений Замовником Продукт, в разі оплати з розстрочкою - в оплаченої його частини;
4.5.2. інформувати Замовника про додаткові умови і майбутні зміни в порядок проведення тренінгу (розкладі, перенесення занять і т.д.) шляхом розміщення відповідної інформації на сайті і/або листом на адресу електронної пошти і/або в групі на Facebook;
4.5.3. в разі необхідності, забезпечити Замовника матеріалами, необхідними для участі в тренінгу на умовах Договору.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. Сторони за порушення умов даного Договору несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.
5.2. Виконавець не несе відповідальність за порушення умов Договору в разі надання Замовником недостовірної та/або неповної інформації щодо себе під час оформлення замовлення, в т.ч. контактної інформації (e-mail, телефон і т.п.), а також в разі ненадання Замовником нової контактної інформації (e-mail, телефон) при її зміні.
5.3. У разі неотримання Замовником Продукту не з вини Виконавця або відсторонення Замовника від участі в тренінгу в зв'язку з порушенням Договору і/або Правил, кошти, сплачені Замовником за Продукт, не повертаються.
5.4. Виконавець несе відповідальність за порушення умов Договору, виключно у разі, якщо неналежне виконання сталося з його вини.
5.5. Виконавець не несе відповідальності за модифікацію програми тренінгу і зміни розкладу занять, а також за якість каналів зв'язку загального користування, за допомогою яких забезпечується доступ до Продуктів.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання обов'язків за цим Договором, якщо це невиконання сталося внаслідок настання, дії і наслідків форс-мажорних обставин, які виникли після укладення Договору та до яких Сторони відносять: повінь, пожежа, землетрус, вибух, шторм , осідання ґрунтів, епідемії та інші явища природи, а також війну або військові дії, вимикання електроенергії, перебої в роботі мережі Інтернет та інші обставини, що виникли не з волі Сторін і які перешкоджають виконанню умов даного Договору.
6.2. Сторона повинна повідомити іншу Сторону про дію форс-мажорних обставин не пізніше ніж через один день з дня їх виникнення або з дня, коли виникла можливість здійснити таке повідомлення, шляхом розміщення відповідної інформації на https://prosmm.com.ua/ або шляхом подання відповідного повідомлення засобами електронного (поштою, в групі на Facebook) або телефонного зв'язку.
6.3. Після припинення (усунення) форс-мажорних обставин, Виконавець може надати Замовнику доступ до електронної версії тренінгу в мережі Інтернет або посилання для його скачування або перенести проведення тренінгу на іншу дату. У цьому випадку буде вважатися, що Виконавець виконали свої зобов'язання за цим Договором належним способом.

7. ГАРАНТІЇ СТОРІН

7.1. Виконавець, дотримуючись якості послуг, що надаються, не гарантує абсолютну безперебійність або безпомилковість в наданні послуг.
7.2. За винятком гарантій, прямо зазначених в тексті Договору, Виконавець не надає ніяких інших прямих або непрямих гарантій за Договором і прямо відмовляється від будь-яких гарантій або умов щодо непорушення прав відповідності послуг конкретним цілям Замовника.
7.3. Виконавець не є навчальним закладом і не займається видачею будь-яких сертифікатів, ліцензій тощо Виконавець не займається лікувальною або будь-якою іншою медичною або освітньою (педагогічною) діяльністю.
7.4. Погоджуючись з умовами та приймаючи умови цього Договору шляхом оплати Продукту, Замовник запевняє Виконавця і гарантує, що:
7.4.1. Замовник вказав достовірні дані, в тому числі його персональні дані, при реєстрації на сайті, а також при оформленні платіжних документів з оплати Продукту.
7.4.2. Не буде використовувати тренінг Виконавця з метою підбурювання інших учасників тренінгу до використання будь-яких продуктів або послуг, в тому числі конкурентних.
7.4.3. Замовник укладає Договір добровільно, при цьому замовник:
- повністю ознайомився з умовами цього Договору
- повністю розуміє предмет Договору (оферти);
- повністю розуміє значення і наслідки своїх дій щодо укладення та виконання Договору.
7.4.4. Замовник має всі права і повноваження, необхідні для укладення та виконання Договору.

8. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

8.1. Договір набуває чинності з моменту його укладення (п. 3.3. Договору) і діє до повного і належного виконання Сторонами зобов'язань за ним чи його розірвання, що настане раніше.
8.2. У разі односторонньої відмови від Договору Сторона повинна повідомити про це іншу Сторону не менше ніж за десять робочих днів до бажаної дати розірвання в порядку, передбаченому п. 9.8. даного Договору.

9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Сторони дають свою згоду і не виступають проти використання і обробки їх персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».
9.2. Авторські права на матеріали, які надаються за цим Договором, належать Виконавцю. Не дозволяється їх копіювати, відтворювати, поширювати або використовувати без попереднього дозволу Виконавця. Замовник визнає і погоджується з тим, що всі права, найменування та прибуток від усіх прав інтелектуальної власності на Продукти Виконавця, всі використовувані авторські розробки та матеріали належать Виконавцю (відповідному тренеру, організації і т.д.). За винятком прав користування, передбачених цим Договором, що передаються Замовнику матеріали, знання, розробки не надають будь-яких прав інтелектуальної власності на них, а також прав користування крім як для особистих некомерційних цілей. Всі права зберігаються за Виконавцем.
9.3. Замовник зобов'язується вказувати авторство і / або давати посилання на Виконавця (в мережі інтернет активне гіперпосилання на сайт за адресою: https://prosmm.com.ua/) при будь-якій письмовій або усній згадці або використанні Продуктів, в тому числі матеріалів і інформації, отриманих на тренінгу.
9.4. Сторони погодилися, що обмін або повернення Продукту, який є предметом Договору, не допускається. У разі укладення Договору, Замовник підтверджує факт надання необхідної інформації щодо Продукту.
9.5. Розбіжності, які виникають під час виконання даного Договору, підлягають вирішенню шляхом переговорів. У разі недосягнення згоди між Сторонами, спір розглядається в судовому порядку.
9.6. У разі якщо одна чи більше положень Договору є з будь-якої причини недійсними, що не мають юридичної сили, така недійсність не впливає на дійсність будь-якого іншого положення Договору, які залишаються в силі.
9.7. Вказівка Замовником адреси e-mail і/або номера телефону означає надання дозволу на відправку листів і/або SMS-повідомлень, в т.ч. рекламного характеру.
9.8. Будь-які повідомлення, узгодження за Договором, в тому числі заявки Замовника, що стосуються надання Продуктів, і відповіді Виконавця на ці заявки, направляються однією Стороною іншій Стороні по електронній пошті:
а) на адресу електронної пошти Замовника (e-mail), з якого була направлена заявка або який був зазначений Замовником при оформленні замовлення, або в повідомленні про їх заміну, з адреси електронної пошти Виконавця, якщо одержувачем є Замовник;
б) на адресу електронної пошти Виконавця, з адреси електронної пошти Замовника, з якого була направлена заявка або вказаної ним при оформленні замовлення, або в повідомленні про їх заміну, якщо одержувачем є Виконавець.
9.9. За даним Договором Стороною Виконавця можуть виступати: фізична особа Акімов Г.Р.
9.10. Сторони погодили, що до відносин, які виникли між ними на підставі Договору, застосовується матеріальне право України.
9.11. Із Замовниками - нерезидентами України всі спори, розбіжності або вимоги, що виникають або стосуються цього Договору або в зв'язку з ним, у тому числі його порушення, припинення (розірвання) або недійсності підлягають вирішенню в Міжнародному комерційному арбітражному суді при Торгово-промисловій палаті України (далі - «Суд»). Місце проведення засідань Суду - м. Київ, Україна. Розгляд справи Судом проводиться за участю трьох арбітрів на основі процесуального права України відповідно до закону України «Про міжнародний комерційний арбітраж», регламентом Суду і з застосуванням до спірних правовідносин права України. Мова судочинства - державна мова України.
9.12. Сторони мають право в будь-який час оформити Договір у формі письмового двостороннього документа.